čtvrtek 30. června 2011

Požehnané prázdniny a dovolené.


„Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci.“ (Izaiáš 25,1)

„Tomu, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.“ (Efezským 3,20-21)

Začínají prázdniny a my se na celé dva měsíce odmlčíme. Neodmlčí se však Duch svatý, který nás neustále vede a nabádá k bdělosti, ostražitosti a také k důvěře v Boží lásku a dobrotu.
Na prázdniny a dovolené si kromě potřebného vybavení vezměme to nejpotřebnější – Bibli, Boží Slovo, Slovo života na každý den. Každý máme svůj způsob duchovní obživy, někdo společný, někdo výhradně soukromý, ať je jakýkoliv, hlavně ať je opravdový. Poznáme to podle toho, že po takovém ztišení jsme ochotní všem všechno odpustit, dokonce i sobě a všechny více milujeme, dokonce i naše nepřátelé.
Nebude-li tedy v našem prázdninovém jídelníčku scházet duchovní potrava, bude naše dovolená vydařená, Bohem požehnaná a my se vrátíme občerstvení nejenom tělesně a duševně, ale také duchovně. 
To vám také přeje a v modlitbě vyprošuje Rev. Jaroslav Kratka.

Žádné komentáře:

Okomentovat