pátek 8. července 2011

SOLUS CHRISTUS: Příspěvek faráře Jana Waclawka, zástupce biskupa SCEAV.

Mnohé církve ještě dnes navazují na odkaz Lutherovy reformace a reformační zásady  vyjádřené latinsky: Sola scriptula, Sola fide, Sola gratia a Solus Christus. Stále opakujícím se slovem, které zde slyšíme, je ono latinské „solus“, „sola“, což v překladu znamená: „jediný“, “jedině“.  Proč to zdůraznění jedinečnosti, výjimečnosti, ba přímo exkluzivity (výlučnosti)?
            Ústředním tématem německé reformace, z níž vyrostla naše církev, byla otázka spásy. Luther ponořen do duchovních bojů a vnitřních zápasů se zoufale ptá: Jak mohu být zachráněn z moci hříchu a smrti? Jak mohu získat Boží odpuštění, ospravedlnění a věčný život?
A právě na tyto otázky nachází odpověď jen v Písmu svatém. (Zásada – Sola scriptula.)
„Podle Písma sv.“, říká, „spasení získáváme jedině vírou (Sola fide), jedině z milosti (Sola gratis)
a jedině skrze Ježíše Krista (Solus Christus) nebo lépe řečeno: „Sola redemptione Christi“, což znamená: „Jedině skrze Kristovo vykoupení“.
            Tato reformační hesla se mohou někomu jevit v dnešní postmoderní době jako poněkud odtržená od reality, vždyť dnes každou exkluzivitu, každou výlučnost (ono latinské „solus“) vzápětí zpochybňujeme a každou pravdu relativizujeme.
            Aktuálnost našeho tématu si začneme více uvědomovat teprve ve spojení s otázkou ospravedlnění, byť i tento pojem postmoderního člověka moc nezajímá. Ve skutečnosti – ať už vědomě či nevědomě – jsme dennodenně konfrontováni s otázkou (někdy až s kritickou výtkou), když se nás někdo nechápavě ptá: Proč zaujímáš takový, a ne jiný postoj? Proč děláš to, co děláš? Proč věříš v Boha? atd.
Naše vysvětlování – řečeno reformačním jazykem – bude určitou snahou o ospravedlnění. Současný německý teolog Oswald Bayer v jedné své knize píše, že celé dějiny světa jsou vlastně dějinami jednoho velkého boje o vzájemné uznání a vzájemné ospravedlnění. Je to boj na život
a na smrt.
Co k tomu dodat? Inu, před lidmi si respekt, uznání a ospravedlnění našich postojů, slov
a skutků můžeme nějak vydobýt – různými prostředky a způsoby, třeba i podvodem, lží a násilím.
Jak se však budeme ospravedlňovat sami před sebou, před vlastním svědomím a před Pánem Bohem? Toť otázka! Otázka aktuální stejně dnes, jako v době Lutherově.
            Se třemi odpověďmi, týkajícími se jedinečnosti Písma svatého, víry a milosti, jsme se mohli setkat v minulých dílech pořadu Slezské církve evangelické a. v. Dnešní téma „Solus Christus“ – jakoby chtělo předcházející reformační zásady shrnout do jednoho rámce a vnímat je v jedné celistvosti. Je to určité vyústění samotné podstaty spasení.
            Nejde totiž jen o samotný fenomén víry, v níž mohu věřit v cokoliv, třeba v sebe sama. Jedná se o víru v Ježíše Krista, víru živou, dokázanou dobrými skutky a láskou. 
            Nejde také jen o fenomén jakési laciné milosti, o kterou nikdo ve své hrdosti nestojí. Jedná se o drahou milost spojenou s obětí Ježíše Krista, bez níž bychom zůstali na věky v moci hříchu, satana a smrti.
            Stejně tak se nejedná jen o hrdé prohlášení, že naše víra v Ježíše Krista se zakládá výlučně na Písmu svatém, když ovšem zároveň určitá pravidla výkladu Písma svatého – tzv.hermeneutiku – nerespektujeme, pravdy o Ježíši Kristu vytrháváme z kontextu a nevnímáme je ve všech souvislostech.

            Pojďme se tedy blíže seznámit s podstatou reformační zásady Solus Christus.
Toto učení ve své době vzniklo jako reakce, či protipól dvou postojů středověké scholastické církve: za prvé – jako protiklad mariologie a kultu svatých, za druhé – jako protiklad učení o významu dobrých skutků. Obě témata jsou velmi obsáhlá a zasloužila by si samostatná pojednání. Aspoň tedy stručně nejdříve k postoji prvnímu:  Proč reformátoři odmítli přílišné zdůrazňování kultu svatých a Panny Marie?
           
Oba hlavní autoři „Knihy svornosti“, obsahující nejdůležitější reformační spisy,
Martin Luther a Filip Melanchton se shodli v tom, že uctívání a zástupnost svatých jednak v Písmu svatém nařízeno není, jednak zmenšuje význam Ježíše Krista.
            Melanchton sice částečně uznal vysvětlení katolické strany rozlišující mezi Prostředníkem spásy, kterým je výlučně Ježíš Kristus – Solus Christus, a rolí přímluvce u Prostředníka mezi Bohem a člověkem, který – řečeno dnešním jazykem – „lobuje“ za nás u Ježíše Krista.
Sám Luther ve svých spisech neneguje možnost přimlouvání se zesnulých svatých za věřící na zemi, ostře však vystupuje proti tomu, abychom místo Trojjediného Boha uctívali svaté a k nim
se utíkali v modlitbách.
            Co se týče druhého tématu - dobrých skutků, bude možná prospěšné se zmínit o tom, že scholastičtí teologové zdůrazňováním Aristotelovy etiky v křesťanství vedli k zastření rozdílů mezi spravedlností v biblickém chápání a mezi spravedlností filozofickou, v níž dobré skutky své opodstatnění mají. Scholastici z nich vyzdvihli zejména celibát a řeholní, mnišský život. Také říkali, že některými skutky – např. poutěmi, půsty, modlitbami, almužnami atd. – získáváme něco navíc, což Boha přímo zavazuje k prokázání nám milosti. Jejich učení bylo návratem k tzv.pelagianismu. Toto označení je odvozeno od učence Pelagia z V.století, který byl odpůrcem nejznámějšího teologa a filozofa raného středověku církevního otce Augustina a v protikladu k němu učil, že člověk není zatížen dědičným hříchem a že i bez Ducha svatého a bez Boží pomoci je schopen vlastním úsilím a dobrými skutky získat spravedlnost a spásu.
            Luther navazujíce na Augustina patřil k nejostřejším kritikům pelagianismu v dějinách vůbec. Jakýkoliv lidský podíl a lidskou zásluhu na spáse naprosto vylučoval. Spasení získáváme
„solo Christo“, jedině skrze Krista.
            Otázkou pro mne je, zda to, proti čemu Luther bojoval, je ještě dnes učením
římsko-katolické církve a zda vůbec v Lutherově době to bylo jevem v církvi obecným. Někteří teologové přicházejí s indiciemi, které tento názor zpochybňují.
            Také je třeba říci, že zásada Solus Christus není ve středověku výlučným objevem Lutherovy reformace, jak se všeobecně míní. V podobném smyslu se vyjadřovali už před Lutherem Tomáš Akvinský a Bonaventura . Co však bylo novým, byla Lutherova radikalizace a exkluzivita tohoto učení, nepřipouštějící žádnou možnost spolupráce a lidské zásluhy na spáse.
            K zásadě Solus Christus se hlásila vždy i naše církev. Jeden z našich vůdců v době totality zesnulý pastor Vladislav Santarius často zdůrazňoval: Ježíš Kristus je ke spasení 100% potřebný,
ale i 100% postačující. Není třeba k němu nic dodávat. Jeho spasení není třeba nijak vylepšovat.
Ježíše Krista je třeba jen vírou přijmout. Právě snaha o každé doplňování a podmiňování Kristovy spásy nutností dodržování jakýchkoliv předpisů zákona (ať je to křest Duchem svatým, svěcení soboty, určité dobré skutky atd..) je projevem nevěry a nedůvěry v Krista. Kdyby existovala jiná cesta spasení, Ježíš Kristus by nemusel za nás na kříži umírat. Dobré skutky a láska nejsou podmínkou spásy, ale důsledkem spásy a projevem vděčnosti za spásu; spásu -  kterou přijímáme vírou v Ježíše Krista.
           
            Na závěr se zmíním o tom, že zásada Solus Christus byla dlouho vnímána jako jedna z největších překážek na cestě k dialogu s jinými církvemi, zvlášť s církví římsko-katolickou. Když se navzdory tomu dialog otevřel, došlo k překvapivému zjištění. Pro římsko-katolickou církev totiž z jedné strany není problémem akceptování teze Solus Christus; ze strany druhé však mluví rovněž o jiných prostředcích spásy (ve smyslu zprostředkovatelů), neboť Ježíš Kristus tu není viditelně, nýbrž v procesu spásy používá Boží slovo a svátosti, jak k tomu zmocnil své učedníky a jak Boží služebníci je stále zvěstují, vysvětlují a  udělují.
            Kupodivu tyto pravdy, které exkluzivitu Solus Christus poněkud relativizují, jsou pro luterány naprosto přijatelné a co je zvláštní, jsou obsaženy v Knize svornosti – tzv. Formule svornosti z roku 1580.
            Závěrem tedy můžeme konstatovat, že reformační zásada Solus Christus nemusí být v žádném případě překážkou na cestě k dialogu s jinými církvemi, ale jeho zdůvodněním a obohacením.
                                                                                         

čtvrtek 7. července 2011

Soluňští bratři a Mistr Jan Hus

Co by si asi řekli dnes, s odstupem času a s patřičným nadhledem a také z perspektivy věčnosti samozřejmě, solunští bratři a Jan Hus? Od čeho by začali a k jakým závěrům by došli?
O tom můžeme jenom spekulovat, ale určitě by se shodli na nenahraditelnosti Božího Slova. Cyril s Metodějem věděli, proč je důležité zpřístupnit svatá Písma lidu. Vše podstatné je vyjádřeno v Proglasu, což je předmluva k jejich překladu Evangelia. Určitě stojí za to, abychom si jej alespoň ve zkrácené formě připomněli.

PROGLAS
Předzpěv sv. Konstantina-Cyrila k slovanskému překladu Čtveroevangelia
  
Jak proroci již dříve předpověděli, Kristus přichází shromáždit národy,
neboť je světlem celého tohoto světa.
To se stalo v tomto sedmém věku.
Neb oni řekli: Slepí prohlédnou, hluší uslyší slovo Písma.
Je tedy třeba poznat Boha.
Proto slyšte, Slované, toto:
Dar ten je věru od Boha daný, dar Boží je to údělu na pravici,
dar duším nikdy se nekazící, těm duším, které jej přijmou.
Matouš, Marek, Lukáš a Jan učí všechen lid a praví:
Vy všichni, kdož svých duší krásu vidíte a milujete a rádi byste
temnotu hříchů zapudili a hniloby tohoto světa se zbavili
a rajský život nalezli a unikli ohni horoucímu,
slyšte nyní svým rozumem, slyšte všichni lidé slovanští,
slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše,
slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha.
Jako bez světla radost mít nebude oko patřící na všechno stvoření Boží,
neb vše ani není krásné ani viditelné,
tak i každá duše bez knih, neznající zákona Božího,
zákona Písem duchovního, zákona zjevujícího ráj Boží.
(…)
Vždyť ústa, jež necítí sladkost, činí, že člověk je jak kámen.
Víc však ještě duše knih zbavená zdá se být v člověku mrtvá.
To vše nám, bratři, tane na mysli,
i povíme vám vhodnou radu, jež všechny lidi odpoutá
od zvířeckého života a chtíče:
abyste pro nerozum své mysli, posloucháte-li slovo v cizím jazyku,
neslyšeli je jako hlas zvonce měděného.
(…)
Apoštoly pak se všemi Proroky, ti, kdo jejich slova zvěstují,
schopni budou zabít nepřítele, vítězství dobré Bohu přinesou,
těla hnilobnému rozkladu uniknou, těla, jehož život je jak ve snu,
nebudou padat, ale pevně stát, neb se ukázali vůči Bohu chrabrými vojíny,
stanou na pravici Božího trůnu, až přijde ohněm soudit národy
a věčně radovat se budou s anděly, ustavičně slavíce Boha milostivého,
písněmi ze svatých knih stále opěvajíce Boha k lidem milosrdného.
Jemu náleží všeliká sláva, čest a chvála, Božímu Synu vždycky
s Otcem i Duchem svatým
na věky věků od všeho tvorstva.
Amen.

Mistr Jan Hus nepochybně znal tento Proglas a sám jako věhlasný kazatel Božího Slova jej uváděl v život. Žil v době, která sice Písmo již znala, ale samotní křesťané a zvláště církevní hierarchie Písmem příliš nežila. Hus plul proti proudu a jeho zápas o pravdu ho stál život. Pravdy si vážil víc, než vlastního života a takových lidí nebylo a nikdy nebude dost. Naše hříšná přirozenost spíše volí cestu nejmenšího odporu i za cenu kompromisů. Stalo se módou, že lidé, místo aby hájili poznanou pravdu, se spíše životem „prolhávají“.
Mistr Jan Hus by nebyl vešel do dějin, kdyby se v obhajobě své pravdy neodvolával pravdy absolutní. Dovolával se Toho, který sám o sobě říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“
A takto máme rozumět i jeho odkazu:
„Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.“ Tedy: „Hledej Krista, poslouchej Krista, miluj Krista, zvěstuj Krista, drž se Krista, braň Krista (resp. jeho evangelium) až do smrti.
Škoda, že mnozí obhájci pravdy zapomněli, že pravda se má prosazovat pouze silou pravdy samé a že náš největší zápas je prosadit poznanou pravdu ve svém vlastním životě.
Teď bychom mohli dlouze polemizovat o různých souvislostech, která utvářela veřejné mínění jak v době cyrilo-metodějské, tak v době husovské. Je jenom otázka, komu a k čemu by to posloužilo.. Každopádně si tyto hrdinové své i naši doby zaslouží náš obdiv, ale pro nás, naši společnost a především pro církev je mnohem důležitější abychom je nejen obdivovali, ale také obětavě následovali.

Mistr Jan Hus

Nevím, kdo více uškodil pověsti Mistra Jana Husa – inkvizice nebo komunisté. Pravdou je, že ani jedni, ani druzí nemluvili pravdu o muži, který za pravdu zemřel. Historická fakta, snad objektivní, mluví toto: Hus se narodil roku 1371 v Husinci u Prachatic. Od roku 1390 studoval na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1393 získal titul bakaláře a v roce 1396  titul mistra svobodných umění. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze. V letech 1401 - 1402 byl děkanem artistické fakulty, od roku 1402 kázal v Betlémské kapli v Praze na Starém Městě. Od roku 1409 byl rektorem Univerzity Karlovy v Praze.
Zejména od roku 1408 se Jan Hus i jeho příznivci stále častěji dostávali do sporů s ideovými protivníky, zejména s německými mistry na univerzitě v Praze a českou církevní hierarchií, které jej nakonec dostalo až před církevní sněm v Kostnici. Po několika slyšeních byl prohlášen za kacíře, zbaven kněžské hodnosti a odsouzen k smrti upálením. Stalo se tak 6. července 1415, tedy před 590 lety.
Během římského mezinárodním sympozia o Mistru Janu Husovi (15.-18. 12. 1999) označil papež Jan Pavel II. Mistra Jana Husa za "dobře známého českého kazatele, jednoho z nejslavnějších mezi mnoha vynikajícími mistry, kteří vyšli z pražské univerzity". Řekl, že Husova „morální odvaha tváří v tvář protivenstvím a smrti z něj učinila postavu zvláštního významu pro český národ. (…) Dnes, v předvečer Velkého jubilea, cítím povinnost vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán a nad následnou ranou, která se tímto způsobem rozevřela v myslích a srdcích českých lidí a stala se zdrojem konfliktů a rozdělení. (…) Pravda, jež nás osvobozuje od omylů, je také pravdou, jež nás činí svobodnými, abychom milovali… Vaše práce ukazuje, že osobnost, jakou je Mistr Jan Hus, jež byla v minulosti velkým bodem sváru, se nyní může stát předmětem dialogu…“
Ano, pravda nás osvobozuje: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,32) Svobodnými od nenávisti a předsudků, svobodnými k lásce.